Sådan sporer du registreret luftpost

Når du handler online, kan du komme på tværs af onlinebutikker med oprindelse i et andet land. Hvis du beslutter dig for at bestille fra disse butikker, skal dine pakker sendes via luftpost. Hvis tjenesten blev valgt, vil luftpost have et sporingsnummer tilknyttet forsendelsen. Disse sporingsnumre svarer til det, som amerikanske virksomheder, såsom UPS og FedEx, bruger, så modtageren kan spore forsendelsens fremskridt fra dens oprindelse til dens destination.

Kontakt afsenderen for at bestemme det sted, varen blev sendt fra. Hvis det er tilgængeligt, kan afsenderen også give et sporingsnummer, som du kan bruge til at finde din forsendelse. For at spore registreret luftpost skal du have et sporingsnummer.

Find det websted, der svarer til det land, forsendelsen blev sendt fra. Webstedet "Sporing af luftpostleverancer med dit lokale posthus" har en liste over links til lokale sporingswebsteder (se Ressource). Du skal blot klikke på det link, der svarer til det land, forsendelsen stammer fra.

Indtast det sporingsnummer, du fik til forsendelsen, i boksen på et lokalt sporingswebsted. Når nummeret er korrekt indtastet i boksen, skal du klikke på knappen "Send" for at spore din forsendelse. Alternativt kan du trykke på "Enter" -tasten for at indsende sporingsnummeret. Hvis der er information til din forsendelse, vises de på næste side.

Tips

Ligesom USA har nogle lande muligvis flere internationale rederier. For eksempel har Kina både Speedpost og Hong Kong Post. Når du kontakter afsenderen for et sporingsnummer, skal du spørge om forsendelsesmetoden, som afsenderen har brugt.